Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
00:00 - 01:00-------
01:00 - 02:00-------
02:00 - 03:00-------
03:00 - 04:00-------
04:00 - 05:00-------
05:00 - 06:00-------
06:00 - 07:00-------
07:00 - 08:00-------
08:00 - 09:00-------
09:00 - 10:00-------
10:00 - 11:00-------
11:00 - 12:00-------
12:00 - 13:00Mel-Mel-MelMel-
13:00 - 14:00--Brad----
14:00 - 15:00-BradBradBrad--Joel Welford
15:00 - 16:00-BradBradBradBrad--
16:00 - 17:00-BradBradBradBrad-Big Top 40
17:00 - 18:00----Brad-Big Top 40
18:00 - 19:00-Popster-Popster-StampyBig Top 40
19:00 - 20:00--Very Best of the 80s----
20:00 - 21:00BradBradVery Best of the 80s---Old Skool and Anthems
21:00 - 22:00Brad--Brad---
22:00 - 23:00Jack--Brad---
23:00 - 00:00-------